Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD 

Lesní školky Čejkovice s. r. o. 

I. Provozovatel: 

Lesní školka Čejkovice s. r. o.  

IČ: 073 83 410 

číslo účtu: 285320349/0300 

Sídlo společnosti: A. Trägera 411/6, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 

II. Provozovna: 

Vodní domky Čejkovice umístěné na pozemku parc. č. 1600/2-lesní pozemek v k. ú.  Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, zapsané na LV č. 352 pro k. ú. Čejkovice u  Hluboké nad Vltavou, obec Čejkovice.  

III. Kontakt: 

www.vodnidomkycejkovice.cz 

e-mail: info@vodnidomkycejkovice.cz 

www.facebook.com/vodnidomkycejkovice

www.instagram.com/vodnidomkycejkovice 

IV. Odpovědné osoby za provoz Vodních domků Čejkovice: 

Jednatelé společnosti 

V. Provozní doba: 

Provozní doba Vodních domků Čejkovice je celoroční 

Doba nástupu je od 15:00 hodin, doba odjezdu do 10:00 hodin. Individuálně je  možné dohodnout odlišné doby nástupu či odjezdu.

VI. Zásobování vodou 

Užitková vody (na sprchování, splachování, osobní hygienu) je z vlastních zdrojů a je  umístěna v technickém domku umístěném na pozemku parc st. č. 250-zastavěná  plocha a nádvoří v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou. Technický domek je  umístěn při vjezdu do areálu Vodních domků. Každý domek má přiděleno vlastní  hygienické zařízení a WC. 

VII. Odpadní voda 

Odpadní voda z technického domku je odváděna do vlastní kanalizace 

VIII. Vybavení areálu Vodních domků Čejkovice 

Filosofie areálu Vodních domků vychází z udržování nedotčené přírody s minimálním  zásahem člověka. Každý z Vodních domků má specifickou podobu a je umístěn na  plovoucím pontonu. Základní vybavení domku tvoří dvojpostel, kamna na dřevo,  terasa, houpací křeslo nebo relaxační křeslo a základní vybavení pro chytání ryb. Ke  každému Vodnímu domku je přístup po můstku ze břehu. Z důvodu zabezpečení  intimity pobytu je na břehu vyznačeno teritorium, které náleží k příslušnému Vodnímu  domku. Na břehu je vymezen prostor, kde si klienti mohou rozdělat oheň.  

Žádný z Vodních domků není napojen na elektřinu. Elektřina je zavedena v technickém domku. 

Bližší údaje jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele 

IX. Ceny: 

Ceník je uveden na webových stránkách Provozovatele a tvoří přílohu Provozního  řádu. 

X. Vstup do areálu Vodních domků a rezervační podmínky. 

1. Do areálu Vodních domků je vjezd přes automatickou závoru. Kód k otevření  závory obdrží klient po uhrazení pobytové ceny. Vstup do areálu je umožněn  toliko osobám mající platnou rezervaci.

2. Klíče ke každému domku jsou uloženy ve schránce umístěné na konstrukci u  domku spolu s potřebným kódem. 

3. Klient může ubytování objednat telefonicky, e-mailem, online rezervací.  Objednávka je akceptována až po písemné nebo e-mailové rezervaci. 

4. Pobytová cena (rezervace) musí být uhrazena bankovním převodem do 5 dnů  po akceptaci objednávky na účet provozovatele. Pro případ, že nebude  pobytová cena uhrazena, objednávka (rezervace) bude zrušena. 

XI. Storno podmínky, zpoždění příjezdu, odjezd v předstihu 

1. Pokud klient oznámí zrušení rezervace do 30 dní před nástupem na pobyt,  bude mu uhrazena na jeho účet celá cena za rezervaci, při zrušení rezervace  méně jak 30 dnů před nástupem nebude vrácena žádná částka. 

2. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení  rezervace doručeno písemně provozovateli nebo den odeslání e-mailové  zprávy provozovateli. 

3. Pro případ, že by došlo ke stornu rezervace ze strany provozovatele Vodních  domků, bude klientovi vrácena celá částka za rezervaci. 

4. Klient se může s provozovatelem předem dohodnout o změně času oficiální  doby nástupu nebo odjezdu. Dohoda musí být písemná, nebo e-mailem. 

XII. Práva a povinnosti klientů 

1. Provozovatel Vodních domků Čejkovice si vyhrazuje ve výjimečných  případech přidělit klientovi jiný Vodní domek (např. z důvodu havárie). 

2. Každý klient (včetně rodinných příslušníků) je povinen se seznámit s tímto  Provozním řádem Lesní školky Čejkovice s. r. o. Zaplacením pobytové ceny  klient prohlašuje, že se seznámil s jeho obsahem a souhlasí s ním. 

3. Klienti ubytovaní ve Vodních domcích jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Zároveň budou dbát na to, aby nedošlo k poškození domku nebo jakéhokoliv  zařízení v areálu, případně na věcech ostatních klientů. Klient odpovídá za  škodu, kterou způsobil svým jednáním či opomenutím. 

4. Užívání zařízení je povoleno pouze osobám, které nejsou bacilonosiči nebo  nejsou postiženy infekčními či parazitickými nemocemi, ani jim nebyl nařízen  zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. Pokud by se u klienta objevilo  závažné průjmové nebo epidemiologicky závažné onemocnění, je tato osoba, nebo její rodinní příslušníci povinni bezodkladně tuto skutečnost ohlásit  provozovateli. 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytování osobám pod vlivem  alkoholu či jiných návykových látek. 

6. Ubytovatel si vyhrazuje právo vykázat klienty z Vodních domků z důvodu  hrubých výtržností, rušení nočního klidu, nebo klidu a pohodlí ostatních klientů  ubytovaných v ostatních Vodních domcích. 

7. Klientům je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní,  mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí,  zábavné pyrotechniky a jiných výbušných a nebezpečných předmětů. 

8. Klienti mohou parkovat svá vozidla pouze na vyhrazeném prostoru v blízkosti  technického domku. 

9. Ve Vodním domku není dovoleno přemísťovat nábytek a jinak manipulovat  s jeho zařízením. 

10.Klienti jsou povinni umísťovat komunální odpad pouze do určených nádob na  vyhrazených místech. 

11.Ve všech prostorech areálu Vodních domků platí přísný zákaz kouření a  manipulace s otevřeným ohněm. 

12.Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených místech. Každý  z Vodních domků má vyhrazeno vlastní ohniště s potřebným dřevem na  topení. Během grilování jsou klienti povinni mít k dispozici nádobu s vodou,  hlídat sílu a směr větru a dbát na to, aby kouř neobtěžoval klienty z ostatních  Vodních domků. Klienti nejsou oprávněni těžit dřevo na otop v areálu Vodních  domků. 

13.Je přísně zakázáno manipulovat nebo se jakkoliv dotýkat elektrických rozvodů  a zařízení, nebo jakéhokoliv zařízení Lesní školky Čejkovice s.r.o.. 

14.Z bezpečnostních důvodů není povoleno zanechávat děti bez dozoru zletilých  osob. 

15.Koupání v tůni, na kterém je umístěn Vodní domek je povoleno na vlastní  nebezpečí. 

16.V tůni, na kterém je umístěn Vodní domek je povolen rybolov v souladu  s loveckou sezónou. Chycené ryby je klient povinen vrátit zpět do tůně. 

17.Pohyb v celém areálu Vodních domků je na vlastní nebezpečí klientů. Jelikož  není v celém areálu veřejné ani místní elektrické osvětlení (s výjimkou technického domku), je doporučeno, aby každý z klientů měl k dispozici  vhodnou svítilnu. 

18.Provozovatel neručí za peníze a cennosti klientů. 

19.Po ukončení pobytu je klient povinen uzamknout Vodní domek a klíč uložit do  k tomu určené schránky. 

XIII. Pobyt se psem a domácími zvířaty. 

1. Klient je oprávněn si vzít s sebou psa či jiné domácí zvíře (za poplatek Kč 200,- za noc). Nicméně je potřebné zvážit, zda je takovýto pobyt vhodný  z hlediska bezpečnosti zvířete (Vodní domek je na ostrově). 

2. Pes ani jiné domácí zvíře nesmí volně pobíhat po areálu Vodních domků. Pes musí mít registrační známku. 

3. Majitel psa a jiného domácího zvířete je povinen uklízet exkrementy a zajistit,  aby zvířata neobtěžovala ostatní klienty. 

4. V době nočního klidu musí být pes či jiné domácí zvíře umístěno uvnitř  Vodního domku a klient musí zajistit jeho i svoji bezpečnost. 

5. Noční klid v celém areálu je stanoven od 22:00 do 8:00 hodin. S ohledem na  relaxační charakter této přírodní oblasti je všeobecně doporučeno zachovávat  ticho v průběhu celého dne. 

XIV. Hlášení požáru, havárie, lékařské ošetření 

1. Vznik požáru hlásí klienti na tel. 150 nebo 112 a bez zbytečného odkladu  informují provozovatele. Postupuje se podle požárních směrnic vyvěšených  v prostorech technického domku. 

2. V případě havárie vody v technickém domku, poškození nebo nefunkčnosti  elektrické instalace klient kontaktuje provozovatele na č. tel 777 212 947. 

3. V případě potřeby lékařského ošetření volá klient na č. tel. 155 nebo 112 a  následně o vzniklé situaci informuje provozovatele na č. tel 777 212 947 

XV. Ochrana osobních údajů 

1. Klient souhlasí s tím, že provozovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje  pouze pro účely objednání a realizace pobytu v areálu Vodních domků a to výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 110/2019 Sb., o  zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických  osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních  údajů). Dále souhlasí s tím, aby osobní údaje provozovatel uchovával nejdéle  po dobu jednoho roku a využil je toliko v rozsahu objednání a realizace  pobytu. 

2. klient si je vědom svých oprávnění, zejména: 

➢ právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům ➢ právo požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti ➢ právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování ➢ právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

➢ právo na přenositelnost osobních údajů 

➢ právo udělený souhlas kdykoli odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost  zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním 

➢ právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů provozovatelem  k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.  Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

3. Provozovatel se zavazuje, že bude osobní údaje klientů používat pouze  k účelům uvedeným v odst. 1. Tohoto článku Provozního řádu. 

XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Pro situace výslovně neuvedené v tomto Provozním řádu odkazuje  provozovatel na příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 

2. Ve sporných nebo v tomto Jednacím řádu neuvedených otázkách rozhodne  provozovatel 

3. Provozní řád Vodních domků je závazný pro všechny klienty a jejich návštěvy.  Každá osoba, která závažným způsobem poruší tento Provozní řád, bude  z areálu vykázána. Pokud by se jednalo o klienta, pak bez další finanční  náhrady. 

4. Tento Provozní řád bude dán k dispozici (buď písemně nebo elektronicky)  všem klientům ubytovaným v areálu Vodních domků.

Tento Provozní řád platí od 1. 1. 2020