Provozní řád

I. Provozovatel

Lesní školka Čejkovice s. r. o. 

IČ: 073 83 410 

číslo účtu: 285320349/0300 

Sídlo společnosti: A. Trägera 411/6, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 

II. Provozovna

Vodní domky Čejkovice umístěné na pozemku parc. č. 1600/2-lesní pozemek v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, zapsané na LV č. 352 pro k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, obec Čejkovice.

III. Kontakt

www.vodnidomkycejkovice.cz 

e-mail: info@vodnidomkycejkovice.cz 

https: //www.facebook.com/vodnidomkycejkovice
https: //www.instagram.com/vodnidomkycejkovice 

IV. Odpovědné osoby za provoz Vodních domků Čejkovice

Jednatelé společnosti 

V. Provozní doba

Provozní doba Vodních domků Čejkovice je celoroční.

Doba nástupu je od 15:00 hodin, doba odjezdu do 11:00 hodin. Individuálně je možné dohodnout odlišné doby nástupu či odjezdu. 

VI. Zásobování vodou

Užitková vody (na sprchování, splachování, osobní hygienu) je z vlastních zdrojů a je umístěna v technickém domku umístěném na pozemku parc st. č. 250-zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou. Technický domek je umístěn při vjezdu do areálu Vodních domků. Každý domek má přiděleno vlastní hygienické zařízení a WC. 

VII. Odpadní voda

Odpadní voda z technického domku je odváděna do vlastní kanalizace 

VIII. Vybavení areálu Vodních domků Čejkovice

Filosofie areálu Vodních domků vychází z udržování nedotčené přírody s minimálním zásahem člověka. Každý z Vodních domků má specifickou podobu a je umístěn na plovoucím pontonu. Základní vybavení domku tvoří dvojpostel, kamna na dřevo, terasa, houpací křeslo nebo relaxační křeslo a základní vybavení pro chytání ryb. Ke každému Vodnímu domku je přístup po můstku ze břehu. Z důvodu zabezpečení intimity pobytu je na břehu vyznačeno teritorium, které náleží k příslušnému Vodnímu domku. Na břehu je vymezen prostor, kde si klienti mohou rozdělat oheň. 

Žádný z Vodních domků není napojen na elektřinu. Elektřina je zavedena v technickém domku. 

Bližší údaje jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele.

IX. Ceny

Ceník je uveden na webových stránkách Provozovatele a tvoří přílohu Provozního řádu. 

X. Vstup do areálu Vodních domků a rezervační podmínky 

1. Do areálu Vodních domků je vjezd přes automatickou závoru. Kód k otevření závory obdrží klient po uhrazení pobytové ceny. Vstup do areálu je umožněn toliko osobám mající platnou rezervaci. 

2. Klíče ke každému domku jsou uloženy ve schránce umístěné na konstrukci domku spolu s potřebným kódem. 

3. Klient může ubytování objednat telefonicky, e-mailem, online rezervací. Objednávka je akceptována až po písemné nebo e-mailové rezervaci. 

4. Pobytová cena (rezervace) musí být uhrazena bankovním převodem do 5 dnů po akceptaci objednávky na účet provozovatele. Pro případ, že nebude pobytová cena uhrazena, objednávka (rezervace) bude zrušena. 

XI. Storno podmínky, zpoždění příjezdu, odjezd v předstihu

1. Pokud klient oznámí zrušení rezervace do 60 dní před nástupem na pobyt, bude mu uhrazena na jeho účet celá cena za rezervaci, při zrušení pobytu do 30 dnů před nástupem bude vráceno 50% z pobytové ceny, při zrušení rezervace méně jak 30 dnů před nástupem nebude vrácena žádná částka. 

2. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení rezervace doručeno písemně provozovateli nebo den odeslání e-mailové zprávy provozovateli. 

3. Pro případ, že by došlo ke stornu rezervace ze strany provozovatele Vodních domků, bude klientovi vrácena celá částka za rezervaci. 

4. Storno poplatek nebude klientovi účtován, pokud udá zvlášť závažný důvod ke zrušení svého pobytu (např. závažná nemoc, úmrtí v rodině a podobně). 

5. Klient se může s provozovatelem předem dohodnout o změně času oficiální doby nástupu nebo odjezdu. Dohoda musí být písemná, nebo e-mailem. 

6. Provozovatel vede seznam ubytovaných ve Vodních domcích Čejkovice v souladu se zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Pro případ, že budou ubytováni klienti cizí státní příslušníci, vede provozovatel jejich osobní údaje v domovní knize podle § 101 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Rozsah údajů zapisovaných do domovní knihy je vymezen tímto zákonem takto:

-jméno a příjmení ubytovaného cizince
-den, měsíc a rok narození 
-státní občanství 
-číslo cestovního dokladu 
-počátek a konec ubytování 

XII. Práva a povinnosti klientů

1. Provozovatel Vodních domků Čejkovice si vyhrazuje ve výjimečných případech přidělit klientovi jiný Vodní domek (např. z důvodu havárie). 

2. Každý klient (včetně rodinných příslušníků) je povinen se seznámit s tímto Provozním řádem Lesní školky Čejkovice s. r. o. Zaplacením pobytové ceny klient prohlašuje, že se seznámil s jeho obsahem a souhlasí s ním. 

3. Klienti ubytovaní ve Vodních domcích jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Zároveň budou dbát na to, aby nedošlo k poškození domku nebo jakéhokoliv zařízení v areálu, případně na věcech ostatních klientů. Klient odpovídá za škodu, kterou způsobil svým jednáním či opomenutím. 

4. Užívání zařízení je povoleno pouze osobám, které nejsou bacilonosiči nebo nejsou postiženy infekčními či parazitickými nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. Pokud by se u klienta objevilo závažné průjmové nebo epidemiologicky závažné onemocnění, je tato osoba, nebo její rodinní příslušníci povinni bezodkladně tuto skutečnost ohlásit provozovateli. 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytování osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 

6. Ubytovatel si vyhrazuje právo vykázat klienty z Vodních domků z důvodu hrubých výtržností, rušení nočního klidu, nebo klidu a pohodlí ostatních klientů ubytovaných v ostatních Vodních domcích. 

7. Klientům je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušných a nebezpečných předmětů. 

8. Klienti mohou parkovat svá vozidla pouze na vyhrazeném prostoru v blízkosti technického domku. 

9. Ve Vodním domku není dovoleno přemísťovat nábytek a jinak manipulovat s jeho zařízením. 

10. Klienti jsou povinni umísťovat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. 

11. Ve všech prostorech areálu Vodních domků platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

12. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených místech. Každý z Vodních domků má vyhrazeno vlastní ohniště s potřebným dřevem na topení. Během grilování jsou klienti povinni mít k dispozici nádobu s vodou, hlídat sílu a směr větru a dbát na to, aby kouř neobtěžoval klienty z ostatních Vodních domků. Klienti nejsou oprávněni těžit dřevo na otop v areálu Vodních domků. 

13. Je přísně zakázáno manipulovat nebo se jakkoliv dotýkat elektrických rozvodů a zařízení, nebo jakéhokoliv zařízení Lesní školky Čejkovice s.r.o.. 

14. Z bezpečnostních důvodů není povoleno zanechávat děti bez dozoru zletilých osob. 

15. Koupání v tůni, na kterém je umístěn Vodní domek je povoleno na vlastní nebezpečí. 

16. V tůni, na kterém je umístěn Vodní domek je povolen rybolov v souladu s loveckou sezónou. Chycené ryby je klient povinen vrátit zpět do tůně. 

17. Pohyb v celém areálu Vodních domků je na vlastní nebezpečí klientů. Jelikož není v celém areálu veřejné ani místní elektrické osvětlení (s výjimkou technického domku), je doporučeno, aby každý z klientů měl k dispozici vhodnou svítilnu. 

18. Provozovatel neručí za peníze a cennosti klientů. 

19. Po ukončení pobytu je klient povinen uzamknout Vodní domek a klíč uložit do k tomu určené schránky. 

XIII. Pobyt se psem a domácími zvířaty

1. Klient je oprávněn si vzít s sebou psa či jiné domácí zvíře (za poplatek Kč 200,- za pobyt). Nicméně je potřebné zvážit, zda je takovýto pobyt vhodný z hlediska bezpečnosti zvířete (Vodní domek je na ostrově). 

2. Pes ani jiné domácí zvíře nesmí volně pobíhat po areálu Vodních domků. Pes musí mít registrační známku. 

3. Majitel psa a jiného domácího zvířete je povinen uklízet exkrementy a zajistit, aby zvířata neobtěžovala ostatní klienty. 

4. V době nočního klidu musí být pes či jiné domácí zvíře umístěno uvnitř Vodního domku a klient musí zajistit jeho i svoji bezpečnost. 

5. Noční klid v celém areálu je stanoven od 22:00 do 8:00 hodin. S ohledem na relaxační charakter této přírodní oblasti je všeobecně doporučeno zachovávat ticho v průběhu celého dne. 

XIV. Hlášení požáru, havárie, lékařské ošetření

1. Vznik požáru hlásí klienti na tel. 150 nebo 112 a bez zbytečného odkladu informují provozovatele. Postupuje se podle požárních směrnic vyvěšených v prostorech technického domku. 

2. V případě havárie vody v technickém domku, poškození nebo nefunkčnosti elektrické instalace klient kontaktuje provozovatele na č. tel 777 212 947. 

3. V případě potřeby lékařského ošetření volá klient na č. tel. 155 nebo 112 a následně o vzniklé situaci informuje provozovatele na č. tel 777 212 947 

XV. Ochrana osobních údajů

1. Klient souhlasí s tím, že provozovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje pouze pro účely objednání a realizace pobytu v areálu Vodních domků a to výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dále souhlasí s tím, aby osobní údaje provozovatel uchovával nejdéle po dobu jednoho roku a využil je toliko v rozsahu objednání a realizace pobytu. 

2. klient si je vědom svých oprávnění, zejména: 

-právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům 

-právo požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti 

-právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování 

-právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

-právo na přenositelnost osobních údajů 

-právo udělený souhlas kdykoli odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním 

-právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů provozovatelem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

3. Provozovatel se zavazuje, že bude osobní údaje klientů používat pouze k účelům uvedeným v odst. 1. Tohoto článku Provozního řádu. 

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Pro situace výslovně neuvedené v tomto Provozním řádu odkazuje provozovatel na příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 

2. Ve sporných nebo v tomto Jednacím řádu neuvedených otázkách rozhodne provozovatel 

3. Provozní řád Vodních domků je závazný pro všechny klienty a jejich návštěvy. Každá osoba, která závažným způsobem poruší tento Provozní řád, bude z areálu vykázána. Pokud by se jednalo o klienta, pak bez další finanční náhrady. 

4. Tento Provozní řád bude dán k dispozici (buď písemně nebo elektronicky) všem klientům ubytovaným v areálu Vodních domků. 

Tento Provozní řád platí od 1. 1. 2020